Our girls

Toya – brown tortoiseshell (Burlamien Tongati Toya) – pedigree.

Tamara – chocolate tortoiseshell (Burlamien Tsomo Tamara) – pedigree.

Thuli – brown  (Burlamien Brunetus Thuli) – pedigree.

Taki – blue tortoiseshell (Burlamien Turchini Taki) – pedigree.

Tinka – Blue (Burlamien Tissot Tinka) – pedigree

Terez – lilac ( Burlamien Terez) – pedigree

Tesla – Brown ( BurlamienTesla ) – pedigree

Talia – brown (Burlamien Natalia) – pedigree